Naše znalosti ve Vašich službáchVstupní analýzy

Čerpání ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 – 2013 představuje dobrou příležitost pro širokou škálu subjektů jak získat dotace pro rozvoj. Tato možnost však vyžaduje ze strany žadatelů i značnou připravenost, a to především v oblasti koncepčního a strategického plánování. Tato problematika však bývá často podceňována (chybějící dlouhodobé strategie, jejich neprovázanost s cíli EU apod.) a snižuje tak efektivitu subjektů při čerpání dotací.

Z tohoto důvodu První regionální rozvojová a.s. zpracovává vstupní analýzy, jež slouží k posouzení výchozí situace klienta a jeho připravenosti z hlediska čerpání dotací z evropských fondů. Svým klientům nabízí dva typy analýz:

  • základní vstupní analýzu klienta a
  • komplexní analýzu klienta.

Základní vstupní analýza

Jedná se o základní posouzení klienta vzhledem k jeho možnostem čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.

Tato analýza slouží žadateli pro rychlé:

  • zhodnocení dotačních potřeb
  • zhodnocení dotačnch příležitostí
  • posouzení realizovatelnosti projektových námětů

Tato služba je poskytována bezplatně.

Komplexní analýza

Komplexní analýza slouží nejen k vyhodnocení výchozí situace žádajícího subjektu, ale mapuje i všechny aspekty vnitřní činnosti klienta a jeho vnější okolí. Na základě těchto faktorů je zpracována strategie rozvoje žadatele.
Dokument klientovi na jedné straně umožní identifikovat jeho slabé a silné stránky, příležitosti rozvoje a možné hrozby, na straně druhé pak nabízí naplnění stanovené strategie rozvoje prostřednictvím realizovatelných projektových záměrů.

Komplexní analýza zahrnuje především:

  • zpracování analýzy vnějšího i vnitřního prostředí (včetně SWOT analýzy)
  • vypracování strategie rozvoje vzhledem k podporovaným oblastem ze strukturálních fondů EU
  • sestavení akčních a finančních plánů činnosti
  • zhodnocení dotačních potřeb a příležitostí společnosti a posouzení realizovatelnosti projektových námětů
  • zpracování projektových záměrů a výběr projektů vhodných k realizaci

Po dokončení vstupních analýz následuje fáze vlastní přípravy projektu, v jejímž průběhu je zpracovávána celá řada projektových analýz.eBRÁNA webarchitect