Naše znalosti ve Vašich službáchMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni
Cíle projektu

Úkolem řešitelského týmu bylo provést analýzu platformy cestovního ruchu v regionech (1. dílčí cíl) a zpracovat metodiku pro vytváření partnerství a efektivní řízení cestovního ruchu v regionech (2. dílčí cíl).
Výstupem prvního dílčího cíle jsou rešerše odborné literatury a Analýza managementu cestovního ruchu a vytváření partnerství pro cestovní ruch v regionech České republiky, která zahrnuje:

  • vyhodnocení dotazníkového šetření
  • vyhodnocení řízených rozhovorů
  • analýzu způsobů řízení cestovního ruchu v regionech České republiky

Výstupy druhé dílčího cíle jsou metodiky pro budování, vytváření, rozvíjení a efektivní řízení partnerství v cestovním ruchu. Metodiky jsou přizpůsobeny jednotlivým cílovým skupinám, a proto jsou zpracovány ve formě tří příruček (Partnerství pro cestovní ruch, Navazování partnerství pro cestovní ruch a Rozvíjení partnerství pro cestovní ruch).

Řešitelský tým

Na řešení projektu se podílel projektový tým složený ze zástupců společnosti První regionální rozvojová a.s. a Univerzity Pardubice, která v týmu zajišťovala teoretický základ a odbornou garanci v oblastech veřejné správy, ekonomiky veřejného sektoru, regionální rozvoje a managementu. Spoluřešitelé ze společnosti První regionální rozvojová a. s. pomohli zejména praktickými zkušenostmi s řešením projektů a aktivním přístupem k nalézání nových řešení v souvislosti se schopností absorbovat a zužitkovat aktuální trendy vývoje.

Další informace

Výstupy projektu jsou ke stažení zde.

Možnosti využití specifických místních zdrojů pro ekonomický rozvoj vybraných venkovských regionů se soustředěnou podporou v Pardubickém kraji
Výchozí předpoklady

Využívání místních specifických zdrojů, podmínek a příležitostí, opírajících se například o místní tradice a dovednosti může být významným zdrojem pracovních příležitostí a prosperity na venkově. Rozhodující část místních specifik se odvíjí od přírodních podmínek a tradic, které v minulosti i dnes vytváří specifické předpoklady pro určitou specializaci a přirozeně tak zvyšují konkurenceschopnost regionu. V neposlední řadě jsou tyto činnosti i součástí kulturního dědictví území a spoluvytváří jeho specifické rysy.

Řešení projektu spočívalo v nalezení způsobu hodnocení potenciálu dané oblasti (provedení analýzy zdrojů, analýzy potřeb a příležitostí) a zejména ve formulaci praktického návodu na zlepšení využití tohoto identifikovaného potenciálu (specifických místních zdrojů) pro vyvážený a trvale udržitelný ekonomický rozvoj oblasti s důrazem na specifika nejen venkovských regionů.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo sestavit návrh metodiky pro určení finančního vyjádření aktivace specifických místních zdrojů ve venkovském prostoru na veřejné rozpočty a aplikovat jej na prostoru Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.

Dílčí cíle:

  1. Sestavit analýzu finančních aspektů aktivace místních zdrojů ve venkovském prostoru.
  2. Analyzovat potenciál využití specifických místních zdrojů ve vymezeném regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a vyjádřit finanční dopad využití na případové studii.
  3. Sestavit návrh metodiky výpočtu finančního dopadu aktivace specifických místních zdrojů ve venkovském prostoru.
Řešitelský tým

Na řešení projektu se podobně jako u projektu Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni podílel projektový tým složený ze zástupců společnosti První regionální rozvojová a.s. a Univerzity PardubiceeBRÁNA webarchitect