Naše znalosti ve Vašich službáchMěsto Vysoké Mýto

Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto
Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro poskytování sociálních služeb a pro činnost neziskových organizací v oblasti sociálních věcí ve Vysokém Mýtě a umožnit rozvoj a vzájemné provázání jednotlivých služeb. Účelem projektu je přispět k optimalizaci sítě sociálních služeb v Pardubickém kraji, a to v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2008 - 2010. Největší význam v tomto směru klade projekt na cílovou skupinu osob s mentálním postižení, pro níž bude přínos projektu největší.

Realizace a výstupy projektu

Projekt byl realizován městem Vysoké Mýto v partnerské spolupráci s neziskovými organizacemi BERENIKA, o.s., Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., SKP-CENTRUM, o.p.s. a Centrum pro rodinu Kujebáček. o.s.

Výstupem projektu je nově vybudovaný objekt, ve kterém budou působit následující subjekty jejich služby:

  • BERENIKA, o.s. - denní stacionář, chráněné bydlení, chráněná dílna (kavárna) a odlehčovací péče pro osoby s mentálním a tělesným postižením
  • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. - detašované pracoviště školy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, Speciální pedagogické centrum, logopedie a fyzioterapie
  • SKP-CENTRUM, o.p.s. - krizové ubytování pro osoby ohrožené domácím násilím a s tím spojené ambulantní služby
  • Centrum pro rodinu Kujebáček, o.s. - mateřské centrum se službami pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí - všeobecné poradenství pro lidi v nouzi, sociální poradenství
  • Pedagogicko-psychologická poradna - poradna pro děti a mládež, rodiče i učitele
  • Česká abilympijská asociace, o.s. - poradenství a konzultace pro hendikepované
  • Tyflocentrum ČR - poradenství zaměřené na zrakově postižené
  • Svaz tělesně postižených v ČR

Přípravná fáze projektu byla zahájena v prosinci 2007 a v březnu 2008 byla podána žádost o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu bylo vydáno v červenci 2008. Následně byl od ledna 2009 projekt realizován, přičemž samotná výstavba proběhla v období květen 2009 - červen 2010. Projekt byl ukončen 31. 8. 2010 a od září 2010 je objekt v provozu.

Financování projektu

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), Pardubického kraje a rozpočtu města Vysoké Mýto. Celkové způsobilé výdaje na realizaci projektu činily 62 759 122,- Kč. Projekt získal dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst ve výši 92,5 %, tj. 58 052 187,- Kč.

Další informace

Více informací včetně fotografií z realizace projektu lze nalézt na internetových stránkách města Vysoké Mýto (odkaz zde).eBRÁNA webarchitect