Naše znalosti ve Vašich službáchStatutární město Hradec Králové

Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko
Cíle projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení povědomí o turistické oblasti Hradecko prostřednictvím propagačních a informačních kampaní. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o větším množství turistických atraktivit na území celé oblasti, a tím i zvýšení návštěvnosti regionu.

Aktivity a realizace projektu

Projekt se skládal zejména z těchto aktivit:

 • inzerce v tisku
 • www stránky
 • tvorba a distrubuce propagačních materiálů
 • uspořádání tiskové konference
 • výroba a umístění informačních tabulí

Projekt byl realizován v období leden - červenec 2006.

Výstupy projektu
 • Umístění 14 ks informačních tabulí u 14 turistických atraktivit na Hradecku
 • Vydání tištěného informačního katalogu o atraktivitách v nákladu 60.000 ks ve čtyřech jazykových mutacích
 • Vytvoření internetových stránek www.kralovehradecko-info.cz
 • Distribuce propagačních CD o projektu
Financování projektu

Projekt byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu, priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch. Dále byl projekt financován také z rozpočtu Královehradeckého kraje a rozpočtu Statutárního města Hradec Králové.

Partner projektu

Partnerem projektu je společnost B & K TOUR , s. r. o. Zápojení partnera do projektu spočívá v poskytování konzultační, organizační a technické pomoci při realizaci projektu, zajištění distribuce propagačních materiálů, spolupráci při přípravě a realizaci tiskové konference a další spolupráce s realizátorem projektu.

Další informace

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.kralovehradecko-info.cz.

Zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Hradci Králové
Cíle projektu

Projekt byl zaměřen na odstranění kvalitativních nedostatků započatého procesu komunitního plánování sociálních služeb v Hradci Králové s cílem posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů ve společnosti. Účelem projektu bylo optimání nastavení a řízení sítě sociálních služeb zejména s ohledem na zjištěné potřeby obyvatel a dostupné finanční zdroje a větší transparentnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků.

Aktivity a realizace projektu

Projekt sestával z následujících klíčových aktivit:

1. etapa

 • vytvoření internetových stránek pro poskytovatele, uživatele a zadavatele sociálních služeb
 • vytvoření interaktivní mapy služeb
 • vytvoření a distribuce adresáře sociálních služeb
 • vytvoření odborného a uživatelského prostředí pro zapojení všech účastníků procesu komunitního plánování
 • ustavení otevřeného a fungujícího způsobu koordinace sociálních služeb

2. etapa

 • zpracování sociodemografické analýzy města a vytvoření nástrojů pro sběr dat pro potřeby komunitního plánování
 • stanovení postupu při zpracování návrhu rozvoje sociálních služeb
 • vytvoření finální verze komunitního plánu sociálních služeb

Projekt byl rozdělen do dvou etap (podpůrné aktivity; příprava komunitního plánu) a byl realizován v období od července 2005 do prosince 2006.

Financování projektu

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Společného regionálního programu, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech. Dále byly pro financování projektu použity prostředky státního rozpočtu a rozpočtu Statutátního města Hradec Králové.

Partner projektu

Partnerem projektu bylo Centrum komunitní práce - poradenská organizace. Zapojení parnera spočívalo v:

 • zajištění metodologické podpory komunitního plánování v Hradci Králové
 • zajištění supervize procesům komunitního plánování v Hradci Králové
 • zajištění vzdělávání v oblasti komunitního plánování pro koordinační skupinu a
  manažery pracovních skupin
 • uspořádání konference o komunitním plánování sociálních služeb pro sociální
  partnery a
 • vedení procesu konzultací s veřejností
Další informace

Více informací o komunitním plánování sociálních služeb lze nalézt zde.eBRÁNA webarchitect