Naše znalosti ve Vašich službáchLexikon pojmů

Filtr: Vše -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Absorpční kapacita

Zvýšit schopnost absorbovat (utratit) peníze z evropských zdrojů. Nutnost vzniku dostatečného množství dobrých (vhodných) projektů, vhodných k financování. Na toto se váže i potřeba mít vlastní prostředky ke spolufinancování.


Acquis communautaire

Soubor veškeré legislativy Evropských společenství, která byla vytvořena a novelizována od počátku Evropské unie. ČR se zavázala harmonizovat vlastní legislativu s acquis. Harmonizace nebo-li slaďování a acquis je jednou z podmínek pro vstup do Evropské unie.


Adicionalita

Je jedním ze základních principů politiky EU. Uplatňuje se v rámci strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Obecným smyslem adicionality je zajistit, aby zdroje EU nenahradily národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat.


Cíl 1

Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů. Financování ze strukturálních fondů (ERDF, EAGGF, ESF, FIFG)


Cíl 2

Podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím. Financování ze strukturálních fondů (ERDF, ESF)


Cíl 3

Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti. Financování ze strukturálních fondů (ERDF, ESF)


Dotace

Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu, ale také z územního rozpočtu. Může mít účelový i neúčelový charakter.


Ex-ante hodnocení

Předběžné hodnocení, jehož účelem je poskytnout základnu pro přípravu plánů rozvoje, pomoci a programového dodatku, jejichž je součástí. Hodnocení zahrnuje analýzu silných a slabých stránek a potenciálu členského státu, příslušného regionu a sektoru. Obsahuje hodnocení souladu strategie a vybraných cílů, včetně demografických trendů a očekávaného dopadu plánovaných priorit, kvantifikaci jejich specifických cílů ve vztahu k výchozí situaci tam, kde je to možné.


Ex-post hodnocení

Následné hodnocení. Na základě dosažených výsledků bude následné hodnocení analyzovat využití zdrojů a efektivnost a účinnost pomoci a její dopad. Vyvodí závěry pro další postup. Je prováděno nezávislými hodnotiteli a dokončeno ne později než 3 roky po ukončení plánovacího období.


Finanční memorandum

Právní dokument a úřední závazek, kterým vzniká smlouva mezi českou vládou a Evropskou komisí o realizaci programu. Ustanovení memoranda zahrnují: projekty, které mají být financovány; vymezení základních podmínek, jež musí být splněny, finanční podporu, smlouvy o spolufinancování a další konkrétní ustanovení pro program významná; jmenování realizačních agentur; členění rozpočtu a celkovou odpovědnost Národního fondu.


Garance

Záruka, jistota, převzetí nebo poskytnutí záruky


Globální grant

Podle článku 27 Nařízení č. 1260/1999 o strukturálních fondech může členská země přenechat část realizace a řízení Operačního programu nebo Jednotného programového dokumentu schválenému a zkušenému "zprostředkujícímu" orgánu, včetně orgánů místní samosprávy, orgánů regionálního rozvoje nebo nevládních organizací, především k podpoře místních iniciativ rozvoje. Postupy pro použití globálního grantu jsou předmětem dohody mezi členskou zemí / řídicím orgánem. Lze také použít pro realizaci iniciativ společenství.


Grant

Forma stipendia udělovaného zprav. vědeckému pracovišti nebo kolektivu na řešení určitého výzkumného úkolu.


Grantové schéma

Též nazýváno grantový program nebo grantový mechanizmus. Typ finančního nástroje strukturální politiky. Jedná se o program, v jehož rámci žadatelé o podporu předkládají projekty menšího rozsahu (finančního). Grant může být udělen přímo nebo prostřednictvím vyhlášení veřejné soutěže.


Implementace

Systém / organizační struktura pro jednotlivý program, ve které jsou jasně stanoveny odpovědnosti zúčastněných orgánů za jednotlivé etapy životního cyklu projektu.


Implementační agentura

Agentura / instituce, která z pověření řídícího orgánu programu vykonává určité činnosti spojené s řízením programu. Zpravidla zodpovídá za administrativní, technické a finanční řízení projektů.


Iniciativy společenství

Jsou financovány také ze strukturálních fondů. V současném plánovacím období jsou realizovány 4 iniciativy (Interreg, Urban, Equal, Leader).


Institution building

Znamená zavádění a posilování demokratických institucí, veřejné správy a organizací, které jsou zodpovědné za zavádění a vynucování legislativy Společenství. tzn. proškolení a vybavení širokého okruhu státních úředních, zástupců veřejné správy a profesionálů a příslušných činitelů soukromého sektoru: od soudců a finančních auditorů až po inspektory životního prostředí a statistiky.


Interreg

Iniciativa společenství v současném plánovacím období. Zaměřeno na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.


ISPA

(Instrument for Structural Policies Pre-Accession = nástroj předvstupních strukturálních politik). Určen pro kandidátské země v období 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU. Je zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Jedná se o přípravu na kohézní fond (fond soudržnosti).


Jednotný programový dokument

Dokument schválený Evropskou komisí obsahující stejné informace, jako operační program. Pomoc je poskytována v rámci Cíle 2 nebo Cíle 3.


Kofinancování

Je finanční podílení se na projektu. Na realizaci předloženého projektu se musí finančně podílet alespoň předkladatel a Evropská unie. Lepší je zapojit i další partnery v regionu.


Kohézní fond = fond soudržnosti

Funguje vedle strukturálních fondů. Financuje projekty ve sféře životního prostředí a transevropských dopravních sítí.


Koncentrace

Jeden ze základních principů strukturální politiky. Princip zaměření intervencí strukturálních fondů a iniciativ společenství na nejpotřebnější oblasti a cílové skupiny splňující kritéria výběru.


Konečný příjemce

Koneční příjemci jsou orgány a veřejné instituce nebo soukromé firmy odpovědné za provedení operací operačního programu.


Leader

Iniciativa společenství v současném plánovacím období. Zaměřeno na rozvoj venkova přes iniciativy vyvinuté místními akčními skupinami.


Malé a střední podnikání (MSP)

Je vymezeno zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání. Tento zákon stanoví podmínky pro klasifikaci malého a středního podnikání.


Mid-term hodnocení = Interim hodnocení

Je střednědobé hodnocení nebo-li průběžné hodnocení. Provádí se přibližně v polovině plánovacího období. Zkoumá, s přihlédnutím k ex-ante hodnocení, počáteční výsledky pomoci, jejich relevantnost a rozsah nakolik bylo cílů dosaženo. Hodnotí rovněž použití finančních zdrojů a provádění monitorování a realizace.


Monitorovací výbor

Dohlíží na Společný regionální operační program. Je tvořen na základě principu partnerství. Jeho úkoly jsou definovány v článku 35 nařízení rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (viz odkaz ustanovení k činnosti).


Monitorování

Zkoumání výsledků realizace programu, dosažení cílů.


Národní fond

Je součást Ministerstva financí, přes kterou procházejí prostředky Evropských společenství partnerských zemí. Byl zřízen s cílem zvýšit průhlednost pomoci spolufinancované přes EU. Finanční prostředky jsou do Národního fondu směřovány z Bruselu a poté jsou ve splátkách převáděny na samostatné bankovní účty jednotlivých programů, které budou spravovat jednotlivé realizační agentury.


Národní rozvojový plán = RDP

RDP, který obsahuje strategii a priority pro společné akce strukturálních fondů a členského státu, jejich specifické cíle, hodnocení očekávaného dopadu, hospodářskou politiku, strategii zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a regionální politiku členského státu.


NUTS

Nomenklatura územních statistických jednotek, sestavena Evropskou unií pro potřeby statistické. NUTS jsou stanoveny, aby jednotlivé regiony / úrovně byly vzájemně porovnatelné. Je definováno: NUTS 0 - daná země, NUTS 1 - státy dané země, NUTS 2 - větší regiony, tzv. regiony soudržnosti, NUTS 3 - měnší regiony, cca. kraje, NUTS 4 - malé regiony, cca. okresy, NUTS 5 - obce


Opatření

Každá priorita je dosahována prostřednictvím několika opatření za období několika let. Opatření jsou jakákoliv pomoc poskytnutá orgány určenými členskými státy, nebo jakýkoliv soubor projektů nebo dotací, nebo jejich jakákoliv kombinace, mající stejný účel. Opatření jsou definována v příslušném programovém dokumentu.


Operační program

Je dokument schválený Evropskou komisí, který je určený pro realizaci Rámce podpory společenství. Obsahuje popis současné situace, socioekonomickou analýzu, ucelený soubor priorit a opatření a cíle, kterých se chce při realizaci dosáhnout.


Partnerství

Činnosti vykonávané pro potřeby využívání pomoci ze strukturálních fondů, jsou vykonávány v procesu úzkých konzultací, spolupráci s partnery, označovaných pojmem \"partnerství\". Mezi partnery na úrovni regionu NUTS 2 patří zástupci měst a obcí, agrárních a hospodářských komor, neziskových organizací, univerzit, odborů, regionálních rozvojových agentur a případně dalších osob. Důraz je kladen také na vyvážené zastoupení žen a mužů.


Phare

Program, který byl založen v roce 1989 s cílem napomoci změnám v Polsku a Maďarsku. Následně byl rozšířen na další transformující se země. Poskytuje nenávratnou finanční pomoc na reformy spojené s přípravou kandidátských zemí na vstup do EU.


Plánovací období = programovací období

Evropská unie realizuje své cíle v předem stanovených periodách. Těmto periodám se říká plánovací období. Nyní je období 2000 - 2006.


Platební orgán

Jeden nebo více národních, regionálních nebo místních orgánů určených členským státem pro účely zpracování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od EU. V ČR bude platebním orgánem pro strukturální fondy Národní fond.


Priorita

Každá priorita je dosahována prostřednictvím několika opatření za období několika let. Priority jsou jakákoliv pomoc poskytnutá orgány určenými členskými státy, nebo jakýkoliv soubor projektů nebo dotací, nebo jejich jakákoliv kombinace, mající stejný účel. Priority jsou definovány v příslušném programovém dokumentu.


Prioritní osy

Stanoveny v NRP, jsou to hlavní cíle NRP.


Programování

Organizační, rozhodovací a finanční proces prováděný v řadě fází s cílem realizovat na víceleté základně společnou akci ES a členského státu k dosažení stanovených cílů, a to prostřednictvím vypracovaných programových dokumentů.


Programový dodatek

Nově zavedený dokument sloužící k implementaci programových dokumentů. Obsahuje detailní prvky na úrovni opatření. Je vypracován členským státem nebo řídícím orgánem. Zasílá se Evropské komisi pro informaci.


Programový dokument

Dokument, který je určený pro realizaci regionální politiky. Obsahuje popis současné situace, socioekonomickou analýzu, ucelený soubor priorit a opatření a cíle, kterých se chce při realizaci dosáhnout. Příkladem pro potřeby strukturálních fondů může být Národní rozvojový plán, Regionální operační program, Sektorový operační program, Společný regionální operační program.


Programy rozvoje krajů

Navazují na Strategii regionálního rozvoje ČR.


Projekt

Jedná se o žádost o dotaci podanou v rámci určitého vyhlášeného programu.


Projektová fiše

Klíčový realizační dokument Phare, který uvádí podrobnosti konkrétního projektu, který má být realizován v rámci určitého programu. Stává se přílohou finančního memoranda. Fiše obsahuje podrobnosti o zabezpečení projektu.


Rámec podpory společenství = CSF

Dokument schválený Evropskou komisí po dohodě s členským státem a to na základě předloženého RDP. CSF obsahuje orientační plán pro každou prioritu a rok, finanční alokace předpokládané pro příspěvek každého fondu, ostatní finanční nástroje. Je nástrojem koordinace veškeré strukturální pomoci EU v příslušných regionech, včetně pomoci pro rozvoj lidských zdrojů.


Regionální operační program

Dokument připravený na nižší úrovni než státní, většinou pro regiony NUTS II, obsahuje plánované prioritní sektorové aktivity.


Regionální rada

Hlavní orgán pro realizaci strukturálních fondů na úrovni regionů soudržnosti. Úkoly jsou definovány zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.


Regiony se soustředěnou podporou státu

Regiony se soustředěnou podporou státu vytvářejí základní rámec pro provádění regionální politiky státu, což by se mělo projevit v jejich zvýhodnění v rámci resortních rozvojových programů a v koncentraci prostředků věnovaných na jejich restrukturalizaci a posílení hospodářské základny.


Řídicí orgán

Veřejná či soukromá instituce či orgán na národní, regionální nebo místní úrovni, určený členským státem, nebo členský stát, když sám vykonává tuto funkci. Je zodpovědný za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci ze strukturálních fondů. Úkoly definuje článek 34 nařízení rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (viz odkaz ustanovení k činnosti).


Řídicí výbor

Řídící orgán ustanoví řídící výbor jako poradní a koordinační útvar, kde budou mít zástupci regionálních rad nadpoloviční většinu. Bude tvořen zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, regionů soudržnosti, platebního orgánu a orgánu finanční kontroly z Ministerstva financí.


Rozvojový plán

Dokument připravený členským státem. Obsahuje analýzu situace, stanovené cíle a prioritní potřeby pro dosažení těchto cílů, strategii, plánované prioritní akce, jejich specifické cíle a související rámcové finanční tabulky.


SAPARD

Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.


Sektorový operační program

Programový dokument připravený členským státem pro území spadající pod Cíl 1. Obsahuje analýzu situace, cíle, prioritní opatření pro jeden sektor, např. životní prostředí, průmysl, cestovní ruch, rozvoj lidských zdrojů atd.


Soudržnost = hospodářská a sociální soudržnost (HSS)

Úlohou programů HSS je podpora mechanismů typů strukturálních fondů, která umožní kandidátským zemím po vstupu využívání strukturálních fondů.


Společný regionální operační program (SROP)

Je to operační program vypracovaný pro 7 regionů soudržnosti (celé ČR bez hlavního města Prahy). Vychází z Národního rozvojového plánu (NRP).

Tvoří základ pro čerpání prostředků z fondů EU.


Spolufinancování = Kofinancování

Je finanční podílení se na projektu. Na realizaci předloženého projektu se musí finančně podílet alespoň předkladatel a Evropská unie. Lepší je zapojit i další partnery v regionu.


Strategie regionálního rozvoje České republiky

Usnesení vlády č. 682/2000, horizont do roku 2010.


Strukturální fondy

Zaměřují se na snižování rozdílů mezi regiony a zaostalost znevýhodněných regionů a ostrovů včetně venkovských oblastí. Jsou jádrem evropské strukturální politiky. Podporují vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, rovnost mezi muži a ženami a vysokou úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. Formou podpory je zpravidla nenávratná finanční výpomoc.


Strukturální politika

Spočívá v poskytování finančních stimulů a pobídek a v koordinaci politiky členských států. Klíčovým prvkem jsou strukturální fondy, ostatní finanční nástroje realizace strukturální politiky a půjčky Evropské investiční banky.


Subsidiarita

Vychází z požadavku, aby veškerá rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům – co lze provést na regionální úrovni, nebude se provádět na úrovni Unie.


Subvence

Podpora poskytovaná nějaké organizaci státu nebo jinou organizací k zajištění přesně vymezené činnosti, na níž má objekt poskytující subvenci zvláštní zájem. Přesným určením účelu se subvence může lišit od dotace.


Tendr

Je veřejná soutěž. Jedná se o výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Výzva je veřejná a je učiněna vládou, místními úřady, místními správními orgány a veřejnou institucí.


Trvale udržitelný rozvoj (Sustainable development)

Proces změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací.


Twinning

Program intenzivní partnerské spolupráce mezi institucemi z členských států EU a z kandidátských zemí, např. mezi ministerstvy, městy apod.


Urban

Iniciativa společenství v současném plánovacím období. Zaměřeno na hospodářskou a sociální obnovu měst a městských oblastí v krizi a cílem podporovat udržitelný rozvoj měst.


Výzva

Apel v tisku, rozhlase či na Internetu informující o zahájení předkládání projektů v nějakém programu.


Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb., navazující na zákon o krajích, shrnuje vhodnou strukturu programu rozvoje územního obvodu kraje a podrobně definuje oblasti, na které by podpora regionálního rozvoje měla být zaměřena.


Zásady regionální politiky

Byly přijaty usnesením vlády č. 235/1998 a definují cíle a způsoby provádění regionální politiky ve vazbě na komunitární regionální politiku


Žadatel

Ten, kdo předkládá projekt a tím žádá o jeho spolufinancování.


Životní cyklus projektu

Cyklus obsahující: myšlenku, zhmotnění myšlenky v projekt, zpracování projektu, předložení projektu do programu, hodnocení projektu hodnotící i výběrovou skupinou, schválení projektu, financování a realizace projektu, monitoring realizace.
eBRÁNA webarchitect