Naše znalosti ve Vašich službáchObce a města

Subjekty z municipální sféry mohou využívat dotací nejen ze státního rozpočtu, rozpočtů jednotlivých ministerstev a krajů, ale významným zdrojem jejich příjmů se může stát i finanční podpora ze strukturálních fondů Evropské unie. Mezi aktivity, které podporují operační programy v letech 2007 – 2013 se řadí:

 • budování protipovodňových opatření
 • výstavba zařízení na snížení znečistění odpadních vod (ČOV)
 • investice do využívání obnovitelných zdrojů energie
 • zkvalitňování dopravní infrastruktury
 • budování a zkvalitňování infrastruktury pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotních služeb
 • vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
 • zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů a elektronických služeb
 • rekonstrukce kulturních památek
 • zlepšení prostředí na panelových sídlištích
 • regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů
 • mezinárodní spolupráce
 • a další.

Pro efektivní čerpání dotací z evropských fondů na výše uvedené činnosti je nutné, aby obce měly připravené projektové záměry na celé programovací období, jejichž realizací bude postupně naplňována vize stanovená ve strategických dokumentech obce a jež budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na rozvoj území.

Pro uskutečnění tohoto cíle je možné využít následující služby společnosti:

 • analýza a aktualizace strategických rozvojových dokumentů obcí a měst
 • socioekonomická analýza obce, příp. svazku obcí
 • poradenství při formulaci projektových námětů a záměrů
 • analýza návrhů připravovaných projektů z hlediska jejich financovatelnosti z fondů EU
 • posouzení zájmu a připravenosti neziskového sektoru na území obce či města k čerpání fondů EU
 • expertízy v oblasti zajišťování předfinancování a spolufinancování projektů
 • průběžné vyhledávání možností získání dotací ze Strukturálních fondů EU
 • příprava projektových záměrů
 • zpracování žádostí o podporu včetně studií proveditelnosti a dalších příloh
 • administrace projektu (kontrola, monitoring, vyhodnocování výsledků a dopadů).


eBRÁNA webarchitect