Naše znalosti ve Vašich službáchNeziskové organizace

Strukturální fondy Evropské unie představují pro neziskový sektor významný zdroj příjmů. Ve spolupráci s obcemi mohou čerpat na investiční projekty, jim samotným se pak nabízí velký prostor pro získání dotací v neinvestičních záměrech. V rámci druhé jmenované oblasti je podpora soustředěna zejména na následující aktivity:

  • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  • poskytování speciálních vzdělávacích služeb
  • poskytování a rozšiřování sociálních služeb
  • humanizaci pobytových zařízení
  • integraci znevýhodněných sociálních skupin na trh práce
  • rovné příležitosti na trhu práce
  • vzdělávání založené na partnerství s veřejným i soukromým sektorem
  • a další.

Právě započaté programovací období 2007 – 2013 může pro neziskový sektor znamenat jedinečnou příležitost jak dosáhnout výrazného rozvoje. Nutnou podmínkou, která však nebývá vždy splněna, je připravenost organizací jako takových, ale také jejich budoucích záměrů. Z toho pramení časté problémy při získávání a čerpání dotací neziskového sektoru ze strukturálních fondů EU, mezi které lze řadit především absence dlouhodobé strategie těchto organizací, nedostatek zkušených projektových manažerů a neznalost potřeb cílových skupin.

Z tohoto důvodu První regionální rozvojová a.s. nabízí klientům z neziskové sféry kromě poradenských služeb zahrnujících samotné zpracování žádosti, také služby strategické a analytické, které fázi podání projektového záměru předcházejí.

Jedná se konkrétně o tyto aktivity:

V předcházejícím období 2000 - 2006 (resp. 2004 - 2006) nebyly dotace z EU nestátními neziskovými organizacemi dostatečně využívány. V období (2007 - 2013) se však předpokládá výrazný nárůst využívání tohoto zdroje financování.

Neziskovému sektoru se společnost významně věnuje i ve své výzkumné činnosti. V rámci Studie sektoru nestátních neziskových organizací v Pardubickém kraji byly jako jeden z výstupů sestaveny prezentace popisující zkušenosti NNO v PK s přípravou projektů financovaných z EU v období 2004 - 2006, možnosti podpory NNO z evropských fondů v období 2007 - 2013 a doporučení pro přípravu projektů NNO v období 2007 - 2013. Prezentace jsou ke stažení na zde.eBRÁNA webarchitect