Naše znalosti ve Vašich službáchOstatní analýzy

Kromě projektových analýz se konzultanti společnosti První regionální rozvojová a.s. věnují především problematice rozvoje regionů, strategického plánování a vytváření analytických studií v oblasti společenských věd. V rámci této činnosti jsou zpracovávány zejména analýzy tohoto typu:

 • strategie a integrované plány rozvoje
 • regionální analýzy
 • oborové analýzy území
 • akční plány
 • finanční plány
 • studie v oblasti cestovního ruchu
 • rozbory projektových záměrů potenciálních žadatelů o podporu ze strukturálních fondů EU apod.

Regionální analýzy

Regionální analýza představuje dokument charakterizující současný stav regionu na základě geografických a socioekonomických indikátorů a je prvním krokem pro zpracování strategie rozvoje území.

Analýza posuzuje region na základě těchto tématických okruhů:

 • poloha a vymezení regionu
 • přírodní podmínky
 • historie a kultura
 • demografické charakteristiky
 • ekonomické charakteristiky
 • vybavenost obcí, technická infrastruktura
 • veřejná správa
 • cestovní ruch (příp. další témata odpovídající specifickému zaměření regionu)

Cílem regionální analýzy není pouhá deskripce zkoumaného území, ale především nalezení jeho specifik a identifikace problémů (a jejich příčin), které by mohly ovlivnit budoucí vývoj území, a tudíž i úspěšnost strategického plánu. Poznatky z regionální analýzy slouží jako podklady pro syntetické hodnocení formou SWOT analýzy (tj. analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb regionu).

Klientům (zejména obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám) slouží zpracovaná regionální analýza jako nezbytný zdroj informací pro formulování strategie rozvoje, jež je nezbytnou podmínkou pro úspěšné čerpání dotací z fondů EU.

Analýzy projektových námětů a záměrů

Rozbory projektových námětů a záměrů provádí První regionální rozvojová a. s. nejen při vstupních analýzách, ale také v souvislosti s oborovými analýzami regionu. Projektové náměty a záměry poskytnuté jejich potenciálními realizátory jsou projektovým týmem společnosti bezplatně vyhodnoceny a předány zpět daným subjektům. Vyhodnocené náměty a záměry umožňují následné vytvoření zásobníku projektů v daném regionu.eBRÁNA webarchitect